บทความ-ความรู้

 

cal-cert-interpret

หัวข้อการบรรยาย
1. ข้อกำหนดของ ISO เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องมือวัดทางการแพทย์

2. ความหมายและความสำคัญของการสอบเทียบ(calibration)

3. การแปลผลและใช้ประโยชน์ใบรายงานผลการสอบเทียบ

temperature indicator

 

 

บทความเรื่อง  ISO/IEC:17025