การสอบกลับได้ของการวัด

การสอบกลับได้ของการวัด (Traceability of measurement) ในความหมายที่พอจะเข้าใจได้ง่ายคือ การสอบเทียบเครื่องมือสืบทอดต่อกันมา จากเครื่องมือวัดของเราย้อนกลับไปยัง

 

 

มาตรฐานสูงสุด แต่ในทางเทคนิคแล้วการสอบเทียบสืบทอดต่อกันมานั้นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในหกองค์ประกอบของความสามารถในการสอบกลับได้ของการวัดเท่านั้น องค์ประกอบทางเทคนิคของความสามารถในการสอบกลับได้ทั้ง 6 ข้อประกอบด้วย

  1. มีการวัดเทียบผลสืบทอดต่อกันมาจากมาตรฐานการวัดแห่งชาติ หรือนานาชาติ
  2. มีเอกสารแสดงถึงผลการวัด
  3. มีการรายงานความไม่แน่นอนของการวัด
  4. มีการอ้างอิงหน่วยวัดสากล (SI Units)
  5. มีการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่สอบเทียบที่มีความชำนาญ
  6. มีการสอบเทียบซ้ำตามคาบเวลาที่เหมาะสม

 (เอกสารอ้างอิง ILAC-P10:2002, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results)