การทำ Intermediate Check ของเครื่องชั่ง

การทำ Intermediate Check ของเครื่องชั่ง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเครื่องชั่งในระหว่างการทำงานว่ายังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้หรือไม่ เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานเครื่องชั่งไประยะหนึ่ง เครื่องชั่งอาจมีการเบี่ยงเบนไป ทำให้ค่าที่อ่านได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ขั้นตอนการทำ Intermediate Check

   การเตรียมความพร้อมของเครื่องชั่ง และ ตุ้มน้ำหนัก

 1. ควรติดตั้งบนโต๊ะ  แท่นวาง  หรือพื้น ที่มีความมั่นคง ไม่เอนไปมา และไม่ยุบตัว
 2. ไม่ควรใช้งานในสถานที่ ที่มีแรงสั่นสะเทือน หรือมีลมพัดแรง

การเตรียมความพร้อมของเครื่องชั่ง และ ตุ้มน้ำหนัก

เครื่องชั่ง Electronic Balance

 

– เปิดเครื่องชั่งทิ้งไว้เป็นอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการใช้งาน

– กระตุ้น (Exercise) การทำงานของเครื่องชั่ง โดยการวางน้ำหนักขนาดใกล้เคียงกับค่าพิสัยสามารถสูงสุดซ้ำๆหลายๆครั้ง (ประมาณ 10 ครั้ง) บนจานเครื่องชั่ง

– ปรับระดับน้ำของเครื่องชั่งให้อยู่ ณ ตำแหน่งตรงกลาง

 

ปรับระดับลูกน้ำของเครื่องชั่งให้ตรง โดยดูที่ฟองอากาศให้อยู่ตรงกลางเสมอ
 

 ไม่ผ่าน – ตำแหน่งฟองอากาศ อยู่นอกวงกลม
  

ผ่าน – ตำแหน่งฟองอากาศ อยู่ภายในวงกลม

ตุ้มน้ำหนัก Weight

 

– เลือกตุ้มน้ำหนักช่วงที่ใช้งาน

– หลังทำความสะอาดด้วยแปรงขนนุ่ม นำตุ้มน้ำหนักไปวางใกล้บริเวณเครื่องชั่ง ประมาณ 30 นาที

การเก็บข้อมูลสำหรับทำ Control Chart

  • นำตุ้มน้ำหนักมาวางบนเครื่องชั่ง ณ ตำแหน่งตรงกลางจานเครื่องชั่ง
  • ทำการจดบันทึกค่าจนครบ 10 ครั้ง ของ 1 วัน 
  • ต้องทำหลังสอบเทียบทันที่
 
 • ทำซ้ำจนครบ 10 วัน เป็นอย่างน้อย
 • นำค่าที่ได้มาในแต่ละวันคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Average) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • นำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)ในแต่ละวัน  มาหาค่าเฉลี่ยอีกครั้ง
 • การกำหนด Control Line

  • บันทึกค่า Mean ที่ได้เป็นเส้น Center Line
  • พลอตค่า + 3SD เป็นค่า Upper Control Line
  • พลอตค่า – 3SD เป็นค่า Lower Control Line
  • กรณีที่ค่า SD ที่คำนวณได้ มีค่าน้อยกว่า Readability ของเครื่องชั่ง ให้ใช้ค่า Readability ของเครื่องชั่ง   แทนค่า SD
  • พลอตค่า + 2SD เป็นค่า Upper Warning Line
  • พลอตค่า – 2SD เป็นค่า Lower Warning Line 
  • การคำนวนหาค่า 2SD คือ  นำค่า SD  *  2   จะได้เท่ากับ 2SD
  • การคำนวนหาค่า 3SD คือ  นำค่า SD  *  3   จะได้เท่ากับ 3SD
  • จะได้ Control  Line  ดังนี้

 

 

 • การนำ Control  Chart ไปใช้งาน

  • เปิดเครื่องชั่งทิ้งไว้เป็นอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการใช้งาน
  • นำตุ้มน้ำหนักมาวางบนเครื่องชั่ง ณ ตำแหน่งตรงกลางจานเครื่องชั่ง
  • จากนั้นทำการพลอตกราฟที่ได้จากการชั่ง มาบันทึกผลลงใน Control Chart
 • การตีความผล

  • จากกราฟที่บันทึกได้ ถ้าค่าที่ได้ไม่เกิน +2SD  และ -2SD  ให้สามารถใช้งานเครื่องชั่งได้ตามปกติ
  • จากกราฟที่บันทึกได้ ถ้าค่าที่ได้เกิน +2SD แต่ไม่เกิน +3SD   และ -2SD   แต่ไม่เกิน  -3SD แสดงว่าเครื่องชั่งนี้กำลังจะมีปัญหาจึงควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  แต่ถ้าเกินติดต่อกัน 3 ครั้งแสดงว่าเครื่องชั่งมีความเบี่ยงเบน ให้หยุดใช้งานเครื่องชั่งทันที่ และแจ้ง หน.ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป
  • ถ้าค่าที่ได้เกิน +3SD และ -3SD  ให้ทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นดูผลที่ได้  หากพบว่ายังคงเกิน +3SD  และ -3SD   แสดงว่าเครื่องชั่งมีความเบี่ยงเบน ให้หยุดใช้งานเครื่องชั่ง  และแจ้ง หน.ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป
 • การใช้งานเครื่องชั่ง

1ใช้งานในพิสัยที่เหมาะสม ไม่ควรวางน้ำหนักเกินค่า Cap ของเครื่องชั่ง
2ไม่ควรโยน หรือวางน้ำหนักกระแทกลงบนเครื่องชั่ง
3การวางน้ำหนักให้วางตรงกลางจานชั่งไม่วางเยื้องหรือวางที่มุม  
4ทำความสะอาดเครื่องชั่งเป็นประจำ
5ควรมีการทวนสอบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพของเครื่องชั่งยังไม่เปลี่ยนแปลงไป
6ควรมีการส่งสอบเทียบโดยห้องแล็บภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7กรณีเครื่องชั่งมีปัญหาควรซ่อมให้พร้อมใช้งานก่อนสอบเทียบ
บทความเรื่อง  Book Micrometer