Intermediate check Gauge Block

การทำ Intermediate check ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ       ในการใช้งานเครื่องมือวัดทั่วไป นอกจากเราจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการวัดที่ถูกต้องแล้วผู้ใช้ต้องมีความมั่นใจว่า เครื่องมือนั้นมี

เกจบล็อกคืออะไร

เกจบล็อก (GAUGE BLOCK) หรือแท่งเทียบมาตรฐาน เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นมาตรฐาน …