สาเหตุความผิดพลาดในการวัดชิ้นงาน

ความผิดพลาดในการวัดชิ้นงานด้านมิติ

นับเป็นปัญหาสำคัญของผู้ใช้งานเครื่องมือวัด เพราะผลการวัดชิ้นงานที่ผิดจะส่งผลถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องมือจำเป็นต้องมี
ความเข้าใจถึงสาเหตุของความผิด พลาดที่มีผลต่อการวัดชิ้นงานทางด้านมิติ ดังนี้

 

 

 

1. Sine and Cosine Error

ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวัดขนาดของชิ้นงานไม่ตั้งฉากกับแนวแกนของเครื่องมือวัด สามารถเกิดได้กับเครื่องมือทุกชนิด

 

2. Parallax Error

ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการอ่านค่าขีดสเกลของเครื่องมือวัด ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับสายตา สามารถเกิดขึ้นได้กับเครื่องมือประเภทระบบสเกลอนาล็อก

 

3. Backlax Error

ความผิดพลาดที่มาจากการหลวมคลอนของเครื่องมือ ทำให้ผลการวัดชิ้นงานซ้ำไม่เท่ากัน

 

4. Airy Points and Bessel Points

ตำแหน่งการรองรับชิ้นงานที่เหมาะสมมีผลต่อการวัดงาน ในกรณีที่ผู้วัดให้ความสำคัญกับความขนานของชิ้นงาน ให้กำหนดระยะห่างระหว่างจุดรองรับที่แน่นอนและสมดุลด้วยจุดรองรับ Airy Point แต่ถ้าผู้วัดให้ความสำคัญกับขนาดของชิ้นงานมากกว่าความขนาน ให้กำหนดจุดรองรับที่เรียกว่า Bessel Point

 

5. Temperature

อุณหภูมิมีผลต่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวของชิ้นงาน อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการวัดขนาดของชิ้นงานอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส

 

6. Contact Pressure

แรงจากการวัดของเครื่องมือ ที่กระทำบนผิวหน้าสัมผัสของชิ้นงาน ต้องมีค่าของแรงที่แน่นอนและคงที่ เช่น ไมโครมิเตอร์ ที่มีแร็ชเชสท์สต็อป (Ratchet Stop) เป็นตัวตัดแรงในการวัด

 

7. Human Error

ความผิดพลาดจากตัวบุคคล คือ ความไม่ละเอียดรอบคอบ ความเหนื่อยล้า อารมณ์ ความรู้สึก และการขาดทักษะในการใช้เครื่องมือวัด เป็นผลทำให้ผลการวัดผิดพลาด

 

 

 

ขอบคุณที่มา : https://www.sumipol.com/knowledge/measuring

 

บทความเรื่อง  Safety Valve