ตุ้มน้ำหนักและการสอบเทียบ

ตุ้มน้ำหนัก (Weight) มวลสารและน้ำหนัก (Mass and Weight)  แรงที่กระทำซึ่งกันและกันระหว่างโลกกับวัตถุทั้งมวลที่อยู่บนโลก ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้