การอ่านค่า Vernier Caliper หน่วยนิ้ว

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) คาลิเปอร์ (Caliper) หรือก้ามปู เป็นเครื่องมือวัดสำหรับใช้วัดความกว้างระหว่างสองด้านของวัตถุ เช่น ความหนาของแผ่นเหล็ก ความกว้างของนอต