Thermocouple VS RTD

ความแตกต่างระหว่าง Temperature RTD กับ Thermocouple

 

Temperature Sensor ทั้ง 2 ชนิดต่างมีคุณสมบัติในการวัดอุณหภูมิได้ทั้งคู่แต่ทุกสิ่งย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวมันเอง

แตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ช่วงอุณหภูมิที่ใช้วัดของงานนั้น รวมถึงความละเอียดของงานที่ต้องการวัด เป็นต้น
• Temperature Sensor ชนิด RTD (PT100) เหมาะสมกับการนำไปใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำสูงในการวัดอุณหภูมิของงาน เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา เป็นต้น
• Temperature Sensor ชนิด Thermocouple เหมาะสมกับการนำไปใช้กับงานที่ต้องการใช้วัดอุณหภูมิงานที่อุณหภูมิกลาง ๆ จนถึงอุณหภูมิสูง ๆ เช่น งานหลอมโลหะ, งานอบแม่พิมพ์ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซ็นเซอร์ที่ใช้วัอุณหภูมิทั้ง 2 ประเภทนี้จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความละเอียดในการนำไปวัดและลักษณะของการนำไปใช้งาน หากงานที่จะนำไปใช้วัดนั้นมีช่วงอุณหภูมิต่ำหรือสูงไม่มากนักสามารถใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิได้ทั้ง 2 ประเภทและหากงานนั้นต้องการความแม่นยำสูงควรเลือกแบบ RTD มากกว่า Thermocouple แต่ถ้างานนั้นต้องนำไปใช้วัดอุณภูมิที่สูงควรเลือกใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ Thermocouple จะดีกว่า

 

 

บทความเรื่อง  ตุ้มน้ำหนักและการสอบเทียบ