Intermediate check Gauge Block

การทำ Intermediate check ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ       ในการใช้งานเครื่องมือวัดทั่วไป นอกจากเราจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการวัดที่ถูกต้องแล้วผู้ใช้ต้องมีความมั่นใจว่า เครื่องมือนั้นมี